VSTOUPIT NA PORTÁL MŮJ LEXUS

Vytvořte si účet na portálu Můj Lexus a využívejte všechny užitečné funkce a obsah tohoto portálu.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Podmínky použití webových stránek Můj Lexus


Vítejte na portálu Můj Lexus. Tyto Podmínky použití se týkají služeb poskytovaných prostřednictvím domény a poddomén portálu customerportal.lexus-europe.com a/nebo my.lexus.eu . Používáním těchto služeb na portálu Můj Lexus a souvisejících webových stránek, na které se tyto Podmínky použití vztahují, souhlasíte s následujícími podmínkami společnosti Lexus Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brusel, Belgie (dále jen 'TME' nebo ‘my’) a zároveň se Podmínkami pro uživatele webových stránek Toyota (dále jen 'Podmínky pro uživatele webových stránek').


Než se stanete uživatelem portálu Můj Lexus, musíte si nejprve přečíst a přijmout veškerá ujednání uvedená v těchto Podmínkách použití, resp. ujednání, na které se tyto Podmínky použití odkazují. Tyto Podmínky použití představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi a TME.


Přijetím těchto Podmínek použití rovněž souhlasíte s tím, že vaše využívání webových stránek Můj Lexus, dalších webových stránek či dalších služeb se může řídit samostatnými podmínkami použití nebo speciálními podmínkami poskytovatelů takových dalších služeb (dále jen ""Poskytovatel služeb""), které rovněž akceptujete (viz bod č. 12 níže). Poskytovatel služeb vám prostřednictvím webových stránek Můj Lexus může nabízet produkty a služby. Nechcete-li takovéto samostatné služby využívat, můžete speciální podmínky daného Poskytovatele služeb odmítnout.


Využívání jakýchkoli takových služeb vám dostupným prostřednictvím vozu Lexus musí být vždy v souladu s příslušnými zákony a za dodržování pravidel bezpečnosti, aby nijak nenarušovalo bezpečnost při řízení samotného vozidla, ani bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Berete na vědomí a akceptujete skutečnost, že veškeré využívání služeb poskytovaných prostřednictvím portálu Můj Lexus, včetně jejich využívání ve vašem voze Lexus, se děje na vaši vlastní odpovědnost a riziko, a že TME nenese odpovědnost za žádné škody, které by mohly v souvislosti s tímto využíváním služeb vzniknout nebo být způsobeny třetím stranám.1. Váš účet


Chcete-li využívat portál Můj Lexus, jjste povinni zacházet se svým uživatelským jménem a heslem jako s důvěrnými údaji. Rovněž jste povinni zamezit přístupu k vašemu počítači, aby k danému uživatelskému účtu nemohl přistupovat nikdo nepovolaný. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za veškeré aktivity prováděné pod vaším uživatelským jménem a heslem. Měli byste podniknout veškeré kroky nezbytné k utajení a zabezpečení vašeho hesla. Rovněž byste nás měli uvědomit okamžitě poté, kdy se z nějakého důvodu (přístup k portálu Můj Lexus) domníváte, že vaše heslo zná jiná osoba, resp. heslo se používá (či může být používáno) neoprávněným způsobem.


Dbejte prosím na to, aby údaje, které nám poskytujete, byly přesné a úplné. Informujte nás též neprodleně o veškerých změnách údajů, které jste nám poskytli při registraci. Většinu údajů, které jste nám poskytli, můžete vidět a aktualizovat v oddílu “Můj účet”>”Moje údaje” na tomto webu. TME si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zamítnout přístup na webové stránky, ukončovat uživatelské účty a odstraňovat obsah či jej upravovat.2. Soubory cookie


Souborem cookie se míní alfanumerický identifikátor, který ukládáme na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče, aby naše systémy dokázaly rozpoznat váš prohlížeč, a mohli jsme vám tak poskytovat některé speciální funkce.


 • Prostřednictvím funkce Nápověda v nabídkové liště většiny webových prohlížečů najdete informace o tom, jak v prohlížeči vytváření nových souborů cookie zablokovat, jak aktivovat upozorňování na každý nový soubor cookie, či jak soubory cookie zcela zakázat. Kromě toho můžete zablokovat nebo odstranit podobná data používaná různými doplňky prohlížeče, jako např. soubory cookie technologie Flash. Za tímto účelem upravte nastavení příslušného doplňku nebo navštivte webové stránky daného poskytovatele. Soubory cookie nicméně umožňují využívat některé z klíčových funkcí portálu Můj Lexus>, a proto doporučujeme tyto soubory neblokovat.
 • o Sdílíte-li počítač s někým dalším a necháte soubory cookie zapnuté, nezapomeňte se po skončení práce odhlásit.


3. Přístup k portálu Můj Lexus


Učiníme maximum pro to, abychom zajistili nepřetržitý přístup k těmto webovým stránkám i jejich bezchybný přenos. Z důvodu povahy samotného Internetu nicméně nelze nepřetržitý a bezchybný přístup nijak zaručit. Váš přístup k těmto webovým stránkám může být také občas pozastaven či omezen z důvodu oprav, údržby nebo zavádění nových funkcí či služeb. Četnost i délku takových případů pozastavení či omezení přístupu se budeme snažit co nejvíce omezit. TME nijak nezaručuje dostupnost a kvalitu jakéhokoli obsahu poskytovaného prostřednictvím těchto webových stránek, ať již přímo TME nebo jiným Poskytovatelem služeb.4. Oprávnění k přístupu na webové stránky


TME vám uděluje omezené oprávnění k přístupu na tyto webové stránky a jejich využívání pro osobní účely; toto oprávnění se netýká stahování (kromě ukládání do mezipaměti počítače) a úprav webových stránek, ať již zcela nebo zčásti, s výjimkou případů, kdy vám k tomuto účelu byl předem písemně udělen výslovný souhlas TME. Toto oprávnění se NEUDĚLUJE za účelem: (a) jakéhokoli dalšího prodeje či komerčního využívání těchto webových stránek či jejich obsahu, (b) jakéhokoli shromažďování a používání produktových přehledů, popisů či cen, (c) jakéhokoli sekundárního způsobu použití těchto webových stránek či jejich obsahu, (d) jakéhokoli stahování nebo kopírování údajů o uživatelských účtech ve prospěch jiného obchodního subjektu a (e) jakéhokoli použití různých nástrojů pro vytěžování obsahu dat, robotů či podobných nástrojů pro získávání nebo extrakci obsahu.


Bez předchozího výslovného písemného souhlasu TME je zakázáno tyto webové stránky reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat, navštěvovat či jinak využívat, ať již zcela nebo zčásti, k jakémukoli komerčnímu účelu. Nejste oprávněni k žádnému z následujících úkonů:


 1. Používat technologie rámců a vytvářet rámce za účelem vymezení libovolné ochranné známky, loga či jiné firemní informace (vč. obrázků, textu, rozvržení stránek či formulářů) TME a jejích přidružených společností bez výslovného písemného souhlasu TME;
 2. Používat jakékoli meta-tagy či jiný ""skrytý text"" s využitím názvů či ochranných známek TME nebo jejích přidružených společností bez výslovného písemného souhlasu TME;
 3. Dopouštět se nečestného či neprofesionálního jednání a chování;
 4. Pořizovat kopie, udělovat oprávnění, udělovat podlicence, publikovat, vysílat, přenášet, distribuovat, předvádět, zobrazovat, prodávat, měnit firemní značku (provádět rebranding) nebo jakkoli přenášet data jiným způsobem než je povoleno v rámci této Dohody;
 5. Pokoušet se o prolomení nebo prolamovat jakékoli bezpečnostní prvky;
 6. Odstraňovat jakákoli vyrozumění o autorských právech, ochranné známky či jiná upozornění na vlastnická práva;
 7. Shromažďovat, využívat nebo přenášet jakékoli informace, vč. informací umožňujících osobní identifikaci.

V případě jakéhokoli neoprávněného použití se ukončuje oprávnění nebo licence udělená ze strany TME.5. Ochranné známky


Veškeré značky uváděné na našich webových stránkách představují ochranné známky nebo registrované ochranné známky japonské společnosti Toyota Motor Corporation s platností v Evropské unii a/nebo v dalších jurisdikcích.


Grafická ztvárnění, loga, záhlaví stránek, ikony tlačítek, skripty a názvy služeb TME představují ochranné známky nebo obchodní úpravy TME. Ochranné známky a obchodní úpravy TME je zakázáno používat ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou jiného subjektu než TME, a to jakýmkoli způsobem, jenž by mohl vést ke zmatení zákazníka nebo ke znevážení dobrého jména či diskreditaci TME.


Všechny ostatní ochranné známky mimo vlastnictví TME, používané na těchto webových stránkách, jsou majetkem příslušných vlastníků, kteří mohou být (nikoli nutně) přidruženi k TME, spojeni s TME nebo fungovat pod záštitou TME.6. Poskytovatelé služeb


Kromě TME a jejích dceřiných společností poskytují služby nebo prodávají produkty prostřednictvím portálu Můj Lexus též jiné subjekty – Poskytovatelé služeb. Neneseme odpovědnost za zkoumání či hodnocení těchto služeb a rovněž negarantujeme ani nepodporujeme žádné z nabídek těchto Poskytovatelů služeb. TME nepřebírá žádné závazky ani odpovědnost za jednání, produkty a obsah kteréhokoli Poskytovatele služeb ani jiných třetích stran. Poskytování služeb ze strany Poskytovatelů služeb a třetích stran se řídí speciálními podmínkami. Zvažujete-li využívání služeb těchto Poskytovatelů, měli byste se s jejich speciálními podmínkami podrobně seznámit.7. Škody


TME nenese žádnou odpovědnost za škody a jiné újmy, které by vám mohly v důsledku využívání portálu Můj Lexus vzniknout, ledaže jde o újmu způsobenou ze strany TME úmyslně, z hrubé nedbalosti, nebo o újmu na vašich přirozených právech. Jste-li spotřebitelem, nese TME odpovědnost za takové škody a jiné újmy, které vám vznikly v souvislosti s užíváním portálu Můj Lexus zaviněním TME.8. Změny


Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny v obsahu našich webových stránek, zásad i těchto Podmínek použití. Vždy se řídíte zásadami a Podmínkami použití platnými v době skutečného používání těchto webových stránek, s výjimkou případů, kdy změny těchto zásad či těchto Podmínek použití musejí být provedeny ze zákona nebo libovolným orgánem státní správy. Pokud se některá z těchto Podmínek použití stane neplatnou či z nějakého důvodu právně neúčinnou, příslušná podmínka bude považována za oddělitelnou a nebude mít dopady na platnost a právní účinnost podmínek zbývajících.9. Osobní údaje


V souvislosti s akceptací těchto Podmínek užití též potvrzujete, že jste se seznámili s našimi Zásadami ochrany soukromí (dále jen 'Zásady'). Zásady vymezují, jakým způsobem jsme po dobu existence vašeho uživatelského účtu oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje.10. Ukončení


Máte právo kdykoli užívání portálu Můj Lexus a dohodu, kterou představují tyto vámi akceptované Podmínky použití, ukončit tím, že deaktivujete svůj uživatelský účet. Tím skončí Vaše oprávnění užívat portál Můj Lexus i naše oprávnění užívat data a informace, které jsme od vás v době trvání této dohody získali.11. Události mimo naši přiměřenou kontrolu


Neneseme odpovědnost za pozdní plnění nebo úplné nesplnění našich závazků vyplývajících z těchto Podmínek použití v případech, kdy k takovému zpoždění nebo nesplnění došlo z důvodů mimo naši přiměřenou kontrolu.12. Nevyuižití práv


V případě, že tyto Podmínky použití porušíte a my proti tomu nepodnikneme žádnou akci, stále jsme oprávněni využít svého práva na nápravu ve všech ostatních případech, kdy tyto Podmínky použití porušíte.13. Rozhodné právo a řešení sporů


Tyto Podmínky použití se se řídí právními předpisy Belgie.. Stejně jako my souhlasíte s tím, že veškeré případné spory budou řešeny ve výlučné soudní pravomoci soudů v belgickém Bruselu. Jste-li spotřebitelem, máte právo, aby případné spory byly řešeny též v místě vašeho bydliště.14. Speciální podmínky Poskytovatelů služeb


Služby, které si přejete využívat, poskytuje vámi vybraný Poskytovatel služeb. Níže uvádíme odkazy na speciální podmínky použití těchto poskytovatelů služeb. Před dalším krokem si je prosím pečlivě prostudujte.


 1. Google
 2. TomTom
 3. Nokia
 4. Yandex
Vážení zákazníci,
v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, si Vás dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů společností Toyota Central Europe – Czech s.r.o., IČ: 60198435, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 15000. Informační oznámení o zpracování osobních údajů naleznete zde.
Pokud máte zájem od nás nadále dostávat informace o aktuálních akcích a nabídkách ze světa Toyota a Lexus, vyplňte prosím Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení jednoduchou aktivací svého osobního profilu na https://gdpr.toyota.cz/, kde naleznete všechny potřebné informace.
Podmínkou registrace je přijetí podmínek použití.
Podmínkou registrace je přijetí Zásad ochrany soukromí.