1. Legal
  2. Environment

LEXUS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PŘÍSTUP 360°

"EKOLOGICKÉ PROGRAMY LEXUS VYPLÝVAJÍ Z UPŘÍMNÉHO RESPEKTU A ZÁJMU O OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA PLANETĚ ZEMI. SEZNAMTE SE S NAŠÍM PĚTISTUPŇOVÝM PROCESEM A ZJISTĚTE, JAK LEXUS SNIŽUJE NEGATIVNÍ DOPADY SVÝCH ČINNOSTÍ NA OKOLNÍ SVĚT"

CÍL: NULOVÉ EMISE

LEXUS JE PŘESVĚDČEN, ŽE JE NAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ JÍT V ČELE TĚCH, KTEŘÍ NA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REAGUJÍ.

Domníváme se, že největší výzvou pro průmysl i společnost v tomto století bude trvalá udržitelnost v oblasti životního prostředí. Naše reakce na tuto problematiku se týká nejen našich produktů, ale všech hledisek našeho podnikání a všech zainteresovaných osob.

Postupujeme podle jasné vize trvale udržitelné mobility, a proto:

  • Jako první zavádíme průlomové ekologické technologie, jako např. hybridní systémy pohonu
  • Omezujeme dopady všech našich aktivit na životní prostředí
  • Omezujeme na minimum nároky výroby na přírodní zdroje a maximalizujeme míru recyklace a opětného využití
  • Spolupracujeme s místními komunitami ke zlepšení kvality životního prostředí

 

Výše uvedené označujeme jako komplexní (360°) přístup k ochraně životního prostředí. Ve všech aspektech našeho podnikání usilujeme o dosažení nulových emisí a nulové produkce odpadu. Věříme, že díky našim zkušenostem a dovednostem toho můžeme dosáhnout. Pomáhá nám k tomu i metoda Kaizen (japonský výraz označující “neustálé zlepšování”). Věříme, že na tom závisí růst a úspěch značky Lexus.

STUPEŇ Č. 1: NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTŮ

CHCEME-LI DOSÁHNOUT CO NEJNIŽŠÍCH DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE NEZBYTNÉ ŘÁDNĚ PLÁNOVAT A MĚŘIT DOSAŽENÉ VÝSLEDKY. PROTO VYUŽÍVÁME TZV. 'KONCEPCI ŽIVOTNÍHO CYKLU', PŘEDSTAVUJÍCÍ KOMPLEXNÍ POSTUP NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ, ZOHLEDŇUJÍCÍ VEŠKERÉ VYUŽÍVANÉ ZDROJE, STEJNĚ TAK JAKO DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ V SOUVISLOSTI S NAŠIMI PRODUKTY.

Jsme průkopníkem ve využívání snadno recyklovatelných materiálů a zkoumáme i používáme takové díly, které lze po skončení jejich životnosti lehce recyklovat k opětnému použití. V tomto duchu jsou navrženy i ty nejméně viditelné komponenty vozů Lexus: nárazníky se po recyklaci využívají k výrobě obložení zavazadlového prostoru; rozdrcené a recyklované zvukotěsné materiály se zase používají k výrobě hmoty pohlcující hluk v prostoru za přístrojovou deskou.

Výplně dveří vozidel se dnes namísto dříve používaných dřevěných štěpin vyrábějí z ekologicky šetrných rostlinných vláken kenaf – z rodu ibišků.

Kenaf pohlcuje 2 až 5x více CO2 než jiné rostliny; směs vláken kenaf s recyklovanými nárazníky ze servisních dílen slouží k výrobě výplní dveří, které jsou lehčí a lépe pohlcují hluk. Navíc se jedná o materiál, který nevyžaduje žádnou těžbu dřeva.

"VYVINULI JSME DONEKONEČNA RECYKLOVATELNÝ PLAST - VYUŽÍVANÝ VE VŠECH NAŠICH VOZIDLECH A NYNÍ DOSTUPNÝ VŠEM VÝROBCŮM AUTOMOBILŮ."

STUPEŇ Č. 2: VÝROBA

Ve společnosti Lexus jsme přesvědčeni o své odpovědnosti udávat směr reakce automobilového průmyslu na ekologické výzvy. Jsme přesvědčeni o tom, že trvale udržitelný přístup k životnímu prostředí je největší výzvou pro náš průmysl a naši společnost v tomto století. Naše reakce se týká nejen našich produktů, ale každého aspektu našeho podnikání a všech zainteresovaných osob.

V této souvislosti hovoříme o všestranném přístupu k vůdcovství v oblasti ochrany životního prostředí. Usilujeme o dosažení nulových emisí a nulového odpadu ve všech oblastech našeho podnikání. Jsme přesvědčeni o tom, že v naší době, s našimi dovednostmi a s filozofií Kaizen (japonské slovo pro "neustálé zlepšování") to je možné. Jsme přesvědčeni o tom, že na tom závisí růst a úspěch značky Lexus.

STUPEŇ Č. 3: LOGISTIKA

Aktivity Lexus v oblasti ochrany životního prostředí zahrnují vše od získávání a přepravy surovin přes zpracování a montáž komponent vozidel a procesy v autosalonech Lexus až po zpracování materiálů po skončení životního cyklu vozidla.

Navíc se nám podařilo zredukovat nutnou dopravu v rámci logistiky o bezmála 5 tisíc kilometrů ročně, čímž jsme ušetřili 1020 tun emisí CO2. Toho jsme dosáhli pečlivým naplánováním našich přepravních tras a zdvojnásobením užitečného zatížení nákladních vozidel.

STUPEŇ Č. 4: RECYKLACE VOZIDEL PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

CÍLEM SMĚRNICE O ZACHÁZENÍ S VOZIDLY NA KONCI ŽIVOTNOSTI JE ZAMEZOVAT VZNIKU ODPADU I OMEZOVAT JEHO MNOŽSTVÍ A ZLEPŠOVAT OPAKOVANÉ VYUŽITÍ, RECYKLACI A ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ MATERIÁLŮ Z VOZIDEL NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Lexus stvrzuje požadavky této Směrnice a v rámci její implementace prosadil zásady pro bezplatný odběr všech způsobilých vozidel Lexus.

Lexus celosvětově zavádí různá opatření s cílem minimalizovat dopady našich činností na životní prostředí. Při výběru obchodního partnera k recyklaci vozidel na konci životnosti bylo zásadní prokázat dodržování nejvyšších standardů, abychom majitelům vozů Lexus poskytli zodpovědnou, spolehlivou a efektivní službu pro konečnou likvidaci jejich vozidel.

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK

Kroky k omezení našeho dopadu na životní prostředí jsme začali podnikat již dlouho předtím, než to začala vyžadovat evropská legislative. Snížili jsme nebo eliminovali použití těžkých kovů, jako je olovo, kadmium a rtuť, které mohou způsobit dlouhodobé poškození životního prostředí, pokud nebudou řádně zlikvidovány. Používáme bezolovnaté autodíly, antikorozní úpravy a osvětlení a vypínače bez rtuti. Vyhýbáme se také používání rozpouštědel a barev, které obsahují škodlivé látky.

Zcela dodržujeme nařízení REACH, evropské nařízení o registraci, hodnocení a povolování chemických látek a spolupracujeme se všemi našimi obchodními partnery tak, abychom zajistili porozumění jejich veškerých povinností. Činnosti REACH probíhají v každé části našeho podnikání, včetně výroby, dílů a příslušenství. Naším záměrem je stát se světovým lídrem v oblasti bezpečných chemikálií a dalších chemických předpisů.

* S výjimkou startovacích baterií, jak je uvedeno ve výjimkách uvedených v příloze II směrnice Komise 2000/53

Informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Článek 33 nařízení REACH stanovuje, že zákazníci musí být informováni o přítomnosti látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v našich výrobcích. Informace o vozidle naleznete v níže uvedeném seznamu:

CT 200h PDF
ES PDF
GS PDF
IS PDF
LC PDF
LS PDF
NX PDF
RC PDF
RX PDF